Učiace sa regióny

Domov O Liptove Učiace sa regióny

Klaster Liptov – združenie cestovného ruchu, Združenie turizmu Terchová a Moravskoslezský klastr cestovního ruchu (KLACR o.s.) realizujú v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská Republika – Česká republika 2007-2013 projekt s názvom: „Učiace sa regióny“ spolu s marketingovou kampaňou „Zážitky bez hraníc“.

Projekt „UČIACE SA REGIÓNY“ je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastného spolufinancovania.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 387 912,48 €, z toho 308 909,27 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 24 489,82 EUR. Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu tvorí nie viac ako 40 759,10 EUR.

Informácie o projekte Učiace sa regióny

Projekt „UČIACE SA REGIÓNY“ spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská Republika – Česká republika 2007-2013. Hlavným cieľom projektu je posilniť vzájomnú výmenu informácií a kooperáciu prostredníctvom využívania best practises kľúčovými aktérmi cezhraničného regiónu v oblasti cestovného ruchu. Projekt prispeje k zvyšovaniu vzdelanosti a postupnému zníženiu miery nezamestnanosti v česko-slovenskom prihraničí.

Špecifické ciele projektu

Aktivity projektu Učiace sa regióny

Séria workshopov a školení na témy podpory riadenia cestovného ruchu

Vytvorenie portálu

Verejné fórum na zabezpečenie informovanosti a otvorenie odbornej diskusie o aktuálnych problémoch Cestovného ruchu.

Tvorba odborných analýz na zvyšovanie kvality cezhraničného turizmu

Marketingová kampaň „Zážitky bez hraníc“

Bilboardová kampaň, rádio spoty, inzercia v printových médiách, web marketing

Plánovač Liptov