Domov Liptovská osada

Liptovská osada

História obce je známa od obdobia Veľkej Moravy. Osídlenie územia obce v historickej dobe po páde Veľkomoravskej ríše a skončení misie sv. Cyrila a Metoda bolo viazané na christianizáciu územia benediktínmi. Benediktíni vytvorili na celom území Slovenska pozdĺž hlavných ciest na odľahlých miestach sústavu pustovní (eremitórií). Eremitóriá vznikali na takmer neprístupných miestach. Jedným z nich bolo v tejto lokalite aj eremitórium v strede Revúckej doliny, na sútoku riek Lúžňanka, Korytnička a Revúčanka. Obec Liptovská Osada sa postupne vyvinula z tohto benediktínskeho eremitória, ktoré vzniklo na prelome 11. a 12. storočia. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje z roku 1288. Ďalšia písomná zmienka, týkajúca sa s určitosťou územia dnešnej Liptovskej Osady je v listine Karola I. z roku 1340, ktorou rozšíril privilégiá udelené Ružomberku v roku 1318. Ťažba dreva a salašníctvo dlhodobo sezónne zaľudňovali územie Liptovskej Osady. Od polovice 16. storočia tu dominuje lesníctvo – ide o intenzívne využívanie bohatstva drevnej suroviny banskobystrickou kráľovskou komorou a salašníctvo likavského panstva príp. mesta Ružomberok. Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a lesníctvom. Popri práci na poli sa ženy venovali tkáčstvu, vyšívaniu odevov a pradeniu.

V polovici 17. storočia tu došlo k veľkej kolonizačnej akcii, keď držitelia likavského panstva založili Novú Osadu. Osada v tom čase po cirkevnej stránke organizácie patrila k Ružomberku. Ostala ňou až do roku 1752, keď sa osamostatnila s filiálkami Revúce a Lúžna. V roku vzniku samostatnej farnosti došlo aj k obnove, resp. novostavbe dreveného kostolíka sv. Jána Krstiteľa, ktorý krátko nato nahradil nový murovaný kostol s tým istým patrocíniom.

Obec sa stala významným dopravným uzlom. V 18. storočí sa v osade zriadila stála poštová stanica južnej trasy a po roku 1813 k nej pribudla i dostavníková doprava. Na konci 19. storočia sa v súvislosti s nedostatkom pôdy a prostriedkov obživy začalo šíriť vysťahovalectvo do Kanady, USA a západnej Európy.

V roku 1908 bola postavená úzkokoľajová železnica Ružomberok – Liptovská Osada – Korytnica, ktorá umožnila obyvateľom využiť pracovné príležitosti v Ružomberku. Táto železnica zároveň zabezpečovala i nákladnú dopravu, kde nahradila dopravu drevnej hmoty vodnou cestou po Revúcej. Železnica fungovala do roku 1974, kedy bola zrušená.

K začiatku roka 2019 bolo v našej obci evidovaných 1618 obyvateľov a ku koncu roka 2019 je evidovaných 1624 obyvateľov. Z toho je 803 mužov a 821 žien.Migrácia v roku 2019 bola dosť silná. Odsťahovalo sa, alebo zrušilo pobyt 23 obyvateľov, prisťahovalo sa, alebo nahlásilo trvalý pobyt 28 obyvateľov, zomrelo 18 obyvateľov a narodilo sa 19 detí. Populácia mala trochu stúpajúcu tendenciu.
Sobášov v našej obci bolo 8. V tomto počte sú zarátané sobáše cirkevné (našich občanov i cudzie) a civilné sobáše na Obecnom úrade. Je to nízky počet. Niektorí občania sa sobášili mimo obce Liptovská Osada.
Ku koncu roku 2018 ( uzávierka 13.12.2018) je v obci 1618 obyvateľov. Narodilo sa 17 detí a zomrelo 16 občanov s TP. Podľa minulého roku má populácia klesajúcu tendenciu, k čomu prispela vysoká migrácia obyvateľov, hlavne zrušenie trvalého pobytu občanov, ktorí fyzicky v obci nebývali, ale sa im tu viedol trvalý pobyt.

December 2018, zdroj matrika Mgr. Ľuba Filická

Stav k 1.1.2019 je 1618 občanov, 804 mužov a 814 žien
K 1. januáru 2018 evidujeme v našej obci 1630 obyvateľov, z toho 806 mužov, 824 žien. Štatisticky mal pre nás rok 2017 klesajúcu tendenciu, pretože na začiatku roka 2017 sme evidovali 1646 obyvateľov. Prispela k tomu dosť vysoká úmrtnosť, pretože v roku 2017 zomrelo 23 obyvateľov a v r. 2016 zomrelo 15 obyvateľov.
Čo sa týka pôrodnosti, je rok 2017 podobný roku 2016, kedy sa narodilo 19 detí a v roku 2017 sa narodilo 18 detí, čo na našu dedinu je primeraný počet, hoci počet detí v škole má veľmi klesajúcu tendenciu. Sú deti s trvalým pobytom, ktoré v obci fyzicky nebývajú.
Počet obyvateľov však ovplyvňuje aj migrácia obyvateľstva, v roku 2017 zrušilo trvalý pobyt v obci 32 obyvateľov.
Sobášov bolo v roku 2017 v našej obci 12, z toho jeden cudzí sobáš, no 8 zosobášených párov v obci fyzicky nebýva, nakoľko mladí ľudia nám odchádzajú za prácou tam, kde je možnosť ju získať a to do zahraničia, alebo bližšie k hlavnému mestu.
K 31.12.2016 v našej obci evidujeme 1646 obyvateľov, z toho je 813 mužov a 833 žien . Celkovo sa populácia v našej obci oproti roku 2015 nijako výrazne nezvýšila, ani neznížila.
Narodilo sa 20 detí, ktoré majú trvalý pobyt v Liptovskej Osade no v skutočnosti tu reálne aj žije 17 detí.
V obci nám v roku 2016 zomrelo 15 občanov s trvalým pobytom.

Sobášilo sa 13 párov, z ktorých mal aspoň jeden snúbenec trvalý pobyt v Liptovskej Osade.
Ďalej sa sobášili 2 páry, ktoré nemajú pobyt v obci Liptovská Osada a mimo našej obce sa sobášilo 9 párov, z ktorých aspoň jeden zo snúbencov mal trvalý pobyt v obci Liptovská Osada.

Počet občanov ovplyvňuje aj migrácia obyvateľov, čo v našom prípade bol približne rovnaký počet prisťahovaných ako odsťahovaných obyvateľov.

Matrika – evidencia Filická
Na začiatku roku 2016 evidujeme v obci 1648 obyvateľov z toho 813 mužov a 835 žien. Rok začína vyššou pôrodnosťou a prepokladá sa i vyšší počet sobášov. Konkrétne údaje nájdeme v jednotlivýczh kapitolách štatistiky 2016.
Ku koncu roku 2014 evidujeme v obci 1652 obyvateľov z toho 816 mužov a 836 žien. Najstarší obyvateľ – muž, dosiahol vek 95 rokov. V roku 2014 pribudlo do našej obce 18 detí a zomrelo 11 obyvateľov.
Sobáše majú klesajúcu tenedenciu, v tomto roku boli v našej obci len 4 sobáše, z čoho jeden sobáš sa netýkal našich obyvateľov, 2 sobáše pred orgánom Cirkvi, 1 sobáš na matričnom úrade.
K prvej polovici roku 2014 evidujeme v obci 1642 obyvateľov. Vzrastá počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, ale zároveň aj počet nezamestnaných. K prvému polroku 2014 evidujeme 48 dlhodobo nezamestnaných občanov.
Obec Liptovská Osada v súčasnej dobe je charakterizovaná ako vidiecke sídlo strednej veľkosti s obytnou a rekreačnou funkciou. K 30.06.2006 tu žilo 1592 obyvateľov, z toho 784 mužov a 808 žien.

Do 31.12.2009 evidujeme v obci: 1669 obyvateľov

Do 30.6.2010 evidujeme v obci: 1674 obyvateľov

Podľa sčítania obyvateľov, ktoré sa konalo od 13. mája 2011 do 6. júna 2011 evidujeme v obci 1659 trvale bývajúcich občanov.

Najvyššie zastúpenie z celkového počtu obyvateľstva v obci Liptovská Osada majú obyvatelia so základným, učňovským vzdelaním a stredným odborným vzdelaním s maturitou. Vyššie a vysokoškolské vzdelanie udávalo v r. 2001 pri SODB 62 občanov.

Najvyšší podiel ekonomickej aktivity občanov Liptovskej Osady je v priemyselnej výrobe, v zdravotníctve a sociálnej oblasti a v poľnohospodárskej výrobe.

Prevažnú väčšinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva tvoria osoby v produktívnom veku. Malý podiel predstavujú aj osoby v poproduktívnom veku. Vzhľadom na zvyšovanie hranice odchodu do dôchodku bude postupne rásť počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Fotogaléria

Opíšte nám svoj zážitok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená testom reCAPTCHA a spoločnosťou Google.
Ochrana súkromiaZmluvné podmienky

Podujatia v blízkosti:

všetky podujatia

Plánovač Liptov