Home Information on personal data processing of the information system: IS cookies

Information on personal data processing of the information system: IS cookies

Cookie policy

What are cookies:

A cookie file is a small text file that stores internet pages on a personal computer, phone or other device that contains information about your activity on that page. Cookies allow and facilitate browsing.

The purpose of this information is to provide information about how personal data is processed in the form of cookies, how we treat it, what we use it for, where we can do it, where you can get information about your personal data and use your rights. przetwarzania danych osobowych.

Identification and contact details:

The operator processing cookies is the region of the Liptov regional tourist organization, Štúrova 1989/4031 42 Liptovský Mikuláš, 42219906, info@visitliptovov.sk (hereinafter referred to as the “operator”).

  1. Use of cookies

How we use cookies:

The operator processes all cookies on the basis of ART. 6 pairs 1 (a) (a) Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, which are canceled by means of Directive 95 / 46 / EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter “Regulation” only).

The operator uses several types of cookies and cookies on its websites in the following categories (for the following purposes):

These cookies are necessary for the website to function properly. Without them, it would not be possible to properly load websites.

scope of necessary processed cookies: IP address (masked); Place – landscape (geolocation); User and new user highlighting; Average time spent browsing the website; The screen resolution of the user’s device; Your device’s operating system; User device type; User’s device’s web browser type; Language of the page visited; ….

Functional cookies

Complianz

Použitie

Zdieľanie údajov

Complianz používame na správa súhlasu so súbormi cookie. Čítaj viac

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Complianzsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

MenoExpiráciaFunkcia
cmplz_banner-status365 dní
cmplz_consented_services365 dní
cmplz_funcional365 dní
cmplz_id365 dní
cmplz_preferences365 dní
cmplz_saved_categories365 dní
cmplz_saved_services365 dní
cmplz_statistics
cookieyes-consent
googtrans
ns-planner
vrciession
wfwaf-authcookie-c404bdba1bd17b8a4d90e0465be3d594
wordpress_logged_in_38cc25571e22d1357c7625ca2676846c
wordpress_sec_38cc25571e22d1357c7625ca2676846c
wordpress_test_cookie
wp-settings-15
wp-settings-time-15
wp-wpml_current_admin_language_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
wp-wpml_current_language
wp_lang

These cookies allow more features for website visitors. They can be set by the operator or its third parties. For example, features such as live services, social media sharing buttons or website login using social media.

Range of functional cookies processed: IP address (masked); Place – landscape (geolocation); User and new user highlighting; Average time spent browsing the website; The screen resolution of the user’s device; Your device’s operating system; User device type; User’s device’s web browser type; Language of the page visited; ….

Google Analytics

Použitie

Zdieľanie údajov

Google Analytics používame na štatistiky webových stránok. Čítaj viac

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Analyticssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

MenoExpiráciaFunkcia
_ga2roky

– Tieto súbory cookie umožňujú analyzovať všeobecné používanie webovej stránky užívateľmi na vyhodnotenie a zlepšenie výkonu. Napríklad poskytnú informácie o tom, ako sa webová stránka používa a pomáhajú tým uľahčiť akékoľvek propagácie alebo prieskumy, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje.

Rozsah spracúvaných analytických súborov cookie: IP adresa (maskovaná); Miesto – krajina (geolokácia); Rozlišovanie používateľa a nového používateľa; Priemerný čas strávený prehliadaním webovej stránky; Rozlíšenie obrazovky používateľského zariadenia; Operačný systém používateľského zariadenia; Typ používateľského zariadenia; Typ webového prehliadača používateľského zariadenia; Jazyk navštívenej stránky; … .

Google Maps

Use

Data sharing

Google Maps používame na zobrazenie máp. Čítaj viac

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Mapssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

MenoExpiráciaFunkcia
Google Maps APIvyprší okamžite

– Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie z marketingového hľadiska. Pomáhajú lepšie zacieliť marketingovú kampaň prostredníctvom udelených preferencií. Taktiež ukladajú údaje o počte návštevníkov, ktorí videli alebo klikli na Prevádzkovateľove zverejnené reklamy a kampane, aby si Prevádzkovateľ podľa potreby vedel optimalizovať svoje reklamné kampane.

– Rozsah spracúvaných marketingových súborov cookie: IP adresa (maskovaná); Miesto – krajina (geolokácia); Rozlišovanie používateľa a nového používateľa; Priemerný čas strávený prehliadaním webovej stránky; Rozlíšenie obrazovky používateľského zariadenia; Operačný systém používateľského zariadenia; Typ používateľského zariadenia; Typ webového prehliadača používateľského zariadenia; Jazyk navštívenej stránky; … .

Rôzne

Použitie

Zdieľanie údajov

MenoExpiráciaFunkcia
cmplz_banner-status365 dní
cmplz_consented_services365 dní
cmplz_funcional365 dní
cmplz_id365 dní
cmplz_preferences365 dní
cmplz_saved_categories365 dní
cmplz_saved_services365 dní
cmplz_statistics

Identifikácia dotknutých osôb pri spracúvaní súborov cookie:

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje vo forme súborov cookie spracúvajú sú: používatelia prehliadajúci webové stránky Prevádzkovateľa.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

S vaším súhlasom alebo na váš príkaz môže Prevádzkovateľ osobné údaje poskytnúť ďalším príjemcom.

Prenos súborov cookie do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii:

Prenos osobných údajov zo súborov cookie sa vykonáva do Spojených štátov amerických na základe zmluvy o využívaní služby Google Analytics a to v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) nariadenia – uzatvorených štandardných zmluvných doložiek so spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli súbory cookie získané:

Priamo od dotknutej osoby (vyjadrením súhlasu pri navštívení webovej stránky).

Aká je doba uchovávania:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zo súborov cookie najviac po dobu 13 mesiacov od udelenia súhlasu. V závislosti od jednotlivých typov súborov cookie sa mení aj ich doba spracúvania.

Profilovanie:

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje zo súborov cookie profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov vo forme súborov cookie:

Návštevník webovej stránky ako dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nebude pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb spracúvať akýkoľvek typ súborov cookie, s výnimkou nevyhnutných súborov cookie.

2.  Správa vašich predvolieb súborov cookie

Vyhnutie sa používaniu súborov cookie na tejto webovej stránke:

V predvolenom nastavení Prevádzkovateľ NESLEDUJE skúsenosti návštevníkov týchto webových stránok. Dotknutá osoba sa môže rozhodnúť udeliť súhlas so spracovaním akýchkoľvek osobných údajov zhromaždených počas prehliadania webových stránok.

Dotknutá osoba má takisto možnosť priamo vo svojom webovom prehliadači zakázať spracúvanie akýchkoľvek súborov cookie.

Zakázanie a zabránenie používaniu súborov cookie:

Dotknutá osoba môže kedykoľvek obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookie z týchto webových stránok zmenou konfigurácie svojho prehliadača na uvedených odkazoch:

V prípade, že dotknutá osoba zakáže všetky súbory cookie, pri každej návšteve týchto webových stránok sa zobrazí banner súborov cookie.

Dotknutá osoba ako návštevník týchto webových stránok má možnosť kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie ohľadom udelenia alebo neudelenia súhlasu so spracúvaním súborov cookie.

3.  Práva dotknutej osoby

Návštevník webovej stránky má ako dotknutá osoba podľa nariadenia právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@visitliptov.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.

GDPR

ZA 7 horami 2022

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Za7Horami

ZA 7 horami 2021

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Za7Horami

ZA 7 horami 2020

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Za7Horami

LIPTOVFEST 2020

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Liptovfest

ZA 7 horami 2019

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Za7Horami

LIPTOVFEST 2019

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Liptovfest

LIPTOVSKÍ VÍŤAZI 2019

Informácia o spracúvaní osobných údajov Pre informačný systém: IS súťaže


Ochrana osobným údajov GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je REGION LIPTOV, Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš, IČO: 42 219 906, +421 55 65 401, info@visitliptov.sk

Dokumenty na zverejnenie:

1. IDO §19 a 20 IS personalsitika a mzdy-uchádzači o zamestnanie

2. IDO §19 a 20 IS účtovné doklady (fakturácia)

3. IDO §19 a 20 IS správa registratúry

4. IDO §19 a 20 IS vernostný program

5. IDO §19 a 20 IS propagácia

6. IDO §19 a 20 IS centrálny register ubytovaných

7. IDO §19 a 20 IS evidencia obchodných partnerov

8. IDO §19 a 20 IS evidencia členov predstavenstva

9. IDO §19 a 20 IS zverejňovanie zmlúv

10. IDO §19 a 20 IS žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

11. IDO §19 a 20 IS súťaž

GDPR Kontaktná osoba

Ing. Jakub Húlek

tel: +421 948 155 095
e-mail: dpo4@proenergy.sk

12. IDO §19 a 20 IS verejné obstarávanie

13. IS plánovač dovolenky / IS Planner ENG

Liptov planner