Dom Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dla systemu informacyjnego: to pliki cookie

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dla systemu informacyjnego: to pliki cookie

Zasady używania plików cookie

Co to są pliki cookie:

Plik cookie to mały plik tekstowy, który przechowuje strony internetowe na komputerze osobistym, telefonie lub innym urządzeniu, które zawiera informacje o Twojej aktywności na tej stronie. Pliki cookie pozwalają i ułatwiają przeglądanie.

Celem tych informacji jest dostarczenie informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy w formie plików cookie, w jaki sposób ich traktujemy, do jakich celów ich używamy, do kogo możemy je dostarczyć, gdzie możesz uzyskać informacje o Twoim osobistym Dane i skorzystaj z swoich praw podczas przetwarzania danych osobowych.

Identyfikacja i dane kontaktowe:

Operatorem przetwarzającym pliki cookie jest regionalna organizacja turystyczna Liptov, Štúrova 1989/4031 42 Liptovský Mikuláš, 42219906, info@visitliptovov.sk (zwany dalej „operatorem”).

  1. Korzystanie z plików cookie

Jak używamy plików cookie:

Operator przetwarza wszystkie pliki cookies w oparciu o ART. 6 par 1 litera a) a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które uchyla dyrektywa 95 /46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „rozporządzeniem”).

Operator na swojej stronie internetowej wykorzystuje kilka rodzajów plików cookie oraz plików cookie następujących kategorii (w następujących celach):

Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Bez nich by nebolo možné správne načítať webové stránky.

Rozsah potrebných spracovávaných cookies: IP adresa (maskovaná); Miesto – krajina (geolokácia); Zvýraznenie používateľa a nového používateľa; Priemerný čas strávený prehliadaním webovej stránky; Rozlíšenie obrazovky zariadenia používateľa; operačný systém vášho zariadenia; Typ používateľského zariadenia; typ webového prehliadača zariadenia používateľa; Jazyk navštívenej stránky; ….

Funkcjonalne pliki cookie

Complianz

Použitie

Zdieľanie údajov

Complianz používame na správa súhlasu so súbormi cookie. Čítaj viac

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Complianzsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

MenoExpiráciaFunkcia
cmplz_banner-status365 dní
cmplz_consented_services365 dní
cmplz_funcional365 dní
cmplz_id365 dní
cmplz_preferences365 dní
cmplz_saved_categories365 dní
cmplz_saved_services365 dní
cmplz_statistics
cookieyes-consent
googtrans
ns-planner
vrciession
wfwaf-authcookie-c404bdba1bd17b8a4d90e0465be3d594
wordpress_logged_in_38cc25571e22d1357c7625ca2676846c
wordpress_sec_38cc25571e22d1357c7625ca2676846c
wordpress_test_cookie
wp-settings-15
wp-settings-time-15
wp-wpml_current_admin_language_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
wp-wpml_current_language
wp_lang

Te pliki cookie pozwalają na więcej funkcji dla odwiedzających witrynę. Mogą być ustawione przez operatora lub jego stron trzecich. Na przykład funkcje takie jak usługi na żywo, przyciski udostępniania mediów społecznościowych lub logowanie na stronie internetowej za pomocą mediów społecznościowych.

Zakres przetworzonych plików funkcjonalnych plików cookie: adres IP (zamaskowany); Miejsce – krajobraz (geolokalizację); Wyróżnienie użytkownika i nowego użytkownika; Średni czas spędzony na przeglądaniu strony internetowej; Rozdzielczość ekranu urządzenia użytkownika; System operacyjny urządzenia użytkownika; Typ urządzenia użytkownika; Typ przeglądarki internetowej urządzenia użytkownika; Język odwiedzonej strony; ….

Google Analytics

Použitie

Zdieľanie údajov

Google Analytics používame na štatistiky webových stránok. Čítaj viac

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Analyticssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

MenoExpiráciaFunkcia
_ga2roky

– Tieto súbory cookie umožňujú analyzovať všeobecné používanie webovej stránky užívateľmi na vyhodnotenie a zlepšenie výkonu. Napríklad poskytnú informácie o tom, ako sa webová stránka používa a pomáhajú tým uľahčiť akékoľvek propagácie alebo prieskumy, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje.

Rozsah spracúvaných analytických súborov cookie: IP adresa (maskovaná); Miesto – krajina (geolokácia); Rozlišovanie používateľa a nového používateľa; Priemerný čas strávený prehliadaním webovej stránky; Rozlíšenie obrazovky používateľského zariadenia; Operačný systém používateľského zariadenia; Typ používateľského zariadenia; Typ webového prehliadača používateľského zariadenia; Jazyk navštívenej stránky; … .

Google Maps

Uzywać

Udostępnianie danych

Google Maps používame na zobrazenie máp. Čítaj viac

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Mapssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

MenoExpiráciaFunkcia
Google Maps APIvyprší okamžite

– Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie z marketingového hľadiska. Pomáhajú lepšie zacieliť marketingovú kampaň prostredníctvom udelených preferencií. Taktiež ukladajú údaje o počte návštevníkov, ktorí videli alebo klikli na Prevádzkovateľove zverejnené reklamy a kampane, aby si Prevádzkovateľ podľa potreby vedel optimalizovať svoje reklamné kampane.

– Rozsah spracúvaných marketingových súborov cookie: IP adresa (maskovaná); Miesto – krajina (geolokácia); Rozlišovanie používateľa a nového používateľa; Priemerný čas strávený prehliadaním webovej stránky; Rozlíšenie obrazovky používateľského zariadenia; Operačný systém používateľského zariadenia; Typ používateľského zariadenia; Typ webového prehliadača používateľského zariadenia; Jazyk navštívenej stránky; … .

Rôzne

Použitie

Zdieľanie údajov

MenoExpiráciaFunkcia
cmplz_banner-status365 dní
cmplz_consented_services365 dní
cmplz_funcional365 dní
cmplz_id365 dní
cmplz_preferences365 dní
cmplz_saved_categories365 dní
cmplz_saved_services365 dní
cmplz_statistics

Identifikácia dotknutých osôb pri spracúvaní súborov cookie:

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje vo forme súborov cookie spracúvajú sú: používatelia prehliadajúci webové stránky Prevádzkovateľa.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

S vaším súhlasom alebo na váš príkaz môže Prevádzkovateľ osobné údaje poskytnúť ďalším príjemcom.

Prenos súborov cookie do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii:

Prenos osobných údajov zo súborov cookie sa vykonáva do Spojených štátov amerických na základe zmluvy o využívaní služby Google Analytics a to v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) nariadenia – uzatvorených štandardných zmluvných doložiek so spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli súbory cookie získané:

Priamo od dotknutej osoby (vyjadrením súhlasu pri navštívení webovej stránky).

Aká je doba uchovávania:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zo súborov cookie najviac po dobu 13 mesiacov od udelenia súhlasu. V závislosti od jednotlivých typov súborov cookie sa mení aj ich doba spracúvania.

Profilovanie:

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje zo súborov cookie profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov vo forme súborov cookie:

Návštevník webovej stránky ako dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nebude pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb spracúvať akýkoľvek typ súborov cookie, s výnimkou nevyhnutných súborov cookie.

2.  Správa vašich predvolieb súborov cookie

Vyhnutie sa používaniu súborov cookie na tejto webovej stránke:

V predvolenom nastavení Prevádzkovateľ NESLEDUJE skúsenosti návštevníkov týchto webových stránok. Dotknutá osoba sa môže rozhodnúť udeliť súhlas so spracovaním akýchkoľvek osobných údajov zhromaždených počas prehliadania webových stránok.

Dotknutá osoba má takisto možnosť priamo vo svojom webovom prehliadači zakázať spracúvanie akýchkoľvek súborov cookie.

Zakázanie a zabránenie používaniu súborov cookie:

Dotknutá osoba môže kedykoľvek obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookie z týchto webových stránok zmenou konfigurácie svojho prehliadača na uvedených odkazoch:

V prípade, že dotknutá osoba zakáže všetky súbory cookie, pri každej návšteve týchto webových stránok sa zobrazí banner súborov cookie.

Dotknutá osoba ako návštevník týchto webových stránok má možnosť kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie ohľadom udelenia alebo neudelenia súhlasu so spracúvaním súborov cookie.

3.  Práva dotknutej osoby

Návštevník webovej stránky má ako dotknutá osoba podľa nariadenia právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@visitliptov.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.

GDPR

ZA 7 horami 2022

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Za7Horami

ZA 7 horami 2021

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Za7Horami

ZA 7 horami 2020

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Za7Horami

LIPTOVFEST 2020

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Liptovfest

ZA 7 horami 2019

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Za7Horami

LIPTOVFEST 2019

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Liptovfest

LIPTOVSKÍ VÍŤAZI 2019

Informácia o spracúvaní osobných údajov Pre informačný systém: IS súťaže


Ochrana osobným údajov GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je REGION LIPTOV, Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš, IČO: 42 219 906, +421 55 65 401, info@visitliptov.sk

Dokumenty na zverejnenie:

1. IDO §19 a 20 IS personalsitika a mzdy-uchádzači o zamestnanie

2. IDO §19 a 20 IS účtovné doklady (fakturácia)

3. IDO §19 a 20 IS správa registratúry

4. IDO §19 a 20 IS vernostný program

5. IDO §19 a 20 IS propagácia

6. IDO §19 a 20 IS centrálny register ubytovaných

7. IDO §19 a 20 IS evidencia obchodných partnerov

8. IDO §19 a 20 IS evidencia členov predstavenstva

9. IDO §19 a 20 IS zverejňovanie zmlúv

10. IDO §19 a 20 IS žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

11. IDO §19 a 20 IS súťaž

GDPR Kontaktná osoba

Ing. Jakub Húlek

tel: +421 948 155 095
e-mail: dpo4@proenergy.sk

12. IDO §19 a 20 IS verejné obstarávanie

13. IS plánovač dovolenky / IS Planner ENG

Liptov planner