Domov Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGION LIPTOV (ďalej len „OOCR REGION LIPTOV“) a držiteľom regionálnej zľavovej karty LIPTOV Region CARD  (ďalej len „držiteľ karty“).

1.1 Definícia produktu – regionálna zľavová karta „LIPTOV Region Card“

Regionálna zľavová karta LIPTOV Region Card (ďalej len „LIPTOV Card“) je karta s čiarovým kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať zľavy vo výške do 100% na ponuku služieb partnerských výletných miest, atraktivít a zariadení. Prevádzkovatelia služieb výletných miest a atraktivít v ponuke LIPTOV Card sú zmluvnými partnermi LIPTOV Card (ďalej len „zmluvný partner“). Kartu LIPTOV Card vydáva a distribuuje cez zmluvné predajné miesta OOCR REGION LIPTOV spolu so združením cestovného ruchu Klaster LIPTOV (ďalej
len „Klaster LIPTOV“).

1.2 Držiteľ karty

1.3 Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“

Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“ (ďalej len „sprievodca“) je distribuovaná s LIPTOV Card a vydávajú ju spoločne OOCR REGION LIPTOV a Klaster LIPTOV na začiatku zimnej a letnej turistickej sezóny. Získava ho bezplatne každý držiteľ, ktorý získal LIPTOV Card. V sprievodcovi s mapou sú uvedené všetky partnerské výletné miesta, atraktivity a zariadenia s krátkym popisom ponúkaných služieb, adresami, otváracími hodinami, odporúčanými tipmi a frekvenciou využitia LIPTOV Card.

1.4 Predajná cena LIPTOV Card

LIPTOV Card je dostupná za cenu, ktorá je uvedená v aktuálne platnom cenníku a prezentovaná na predajných miestach a internetovej stránke visitliptov.sk.

1.5 Uzavretie zmluvy

Zmluvný vzťah („LIPTOV Card – zmluva“) medzi OOCR REGION LIPTOV a držiteľom karty vzniká zaplatením kúpnej ceny pri predaji LIPTOV Card, pri získaní LIPTOV Card zadarmo pri splnení podmienok ustanovených OOCR REGION LIPTOV predajcom karty alebo výmene „voucheru“ na predajnom mieste. Na predajnom mieste bude meno a priezvisko spolu s čiarovým kódom a unikátnym číslom uvedené na zadnej strane LIPTOV Card.

1.6 Predajné miesta

Predajnými miestami sú vybrané výletné miesta a atraktivity ponúkané v LIPTOV Card, zmluvné ubytovacie zariadenia, informačné centrá v regióne Liptov a iné zariadenia, ktoré sú predajcom karty na základe zmluvného vzťahu s OOCR REGION LIPTOV.1.7 Práva držiteľa karty

1.7

1.8 Povinnosti držiteľa karty

Držiteľ karty je povinný svoju kartu starostlivo uschovať. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, keď sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môžu zmocniť tretie osoby. Za nedbalosť sa posudzuje aj to, keď držiteľ karty postúpi kartu alebo údaje v nej uložené tretím osobám. LIPTOV Card smie byť používaná len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie karty je zakázané. Zneužitie karty oprávňuje OOCR REGION
LIPTOV k predčasnému vypovedaniu zmluvy podľa bodu 1.10.

1.9 Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov

1.10 Doba platnosti zmluvy

1.11 Strata/ krádež

Pri strate alebo krádeži karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť OOCR REGION LIPTOV, ktorý kartu okamžite zablokuje. Držiteľovi karty bude za aktuálnu cenu novej LIPTOV Card vystavená nová karta.

1.12 Ochrana dát

Klaster LIPTOV registruje a spracováva všetky osobné údaje držiteľa karty, ktoré získa na základe nadobudnutého zmluvného vzťahu upravujúceho podmienky požívania LIPTOV Card. Držiteľ karty je pri vystavovaní LIPTOV Card povinný vypísať „Osobný formulár držiteľa karty“ (ďalej len „osobný formulár“), kde uvedie svoje osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, mesto a štát bydliska, emailovú adresu (ďalej len „údaje“). V prípade,
že držiteľ nadobudol LIPTOV Card pri ubytovaní u niektorého zmluvného ubytovateľa, je potrebné do osobného formulára uviesť aj termín pobytu. Súhlas s používaním osobných údajov zo strany Klastra LIPTOV na marketingové účely vyjadruje držiteľ karty svojím podpisom na osobnom formulári. Údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky LIPTOV Card. Klaster LIPTOV sa zaväzuje k tomu, že pomocou zabezpečovacieho
systému ochráni jemu zverené údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím nepovolanými osobami. Klaster LIPTOV sa zaväzuje, že údaje nebude ďalej postupovať ani ich dávať k dispozícii tretím osobám. Poskytovanie údajov ďalším osobám je dovolené len s písomným súhlasom držiteľa karty.

1.13 Miesto plnenia a miesto súdneho konania

V prípade súdnych sporov platí výhradne slovenské právo. Za miesto súdneho konania pre LIPTOV Card zmluvy bol určený príslušný Okresný súd Liptovský Mikuláš.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 1. 5. 2015.

Plánovač Liptov