Poistenie záchrany v horách s Liptov Region Card

Domov>Poistenie záchrany v horách s Liptov Region Card


POZOR!

Poistenie na hory platí LEN pre držiteľov
s dobitým pobytovým balíkom*!


Držitelia Liptov Region Card s dobitým pobytovým balíkom* majú  poistenie pátrania a záchrany v horách Slovenskej republiky kryje náklady na prípadný zásah horskej služby ZADARMO

Poistenie zahŕňa:

  • pešia turistika (horská, vychádzková)

  • zjazdové lyžovanie na vyznačených tratiach

  • bežecké lyžovanie na vyznačených tratiach

  • snowboarding a sánkovanie na vyznačených tratiach

  • jazda na boboch

Poistenie je platné len počas letnej sezóny a to od 15. 06. 2018 až 31. 10.2018.

*Pobytový balík – je bonusový balík služieb Liptov Region Card, ktorý získava každý klient pri vystavení Liptov Region Card v partnerskom ubytovacom zariadení pri pobyte dlhšom ako 2 noci.

Kde je poistenie platné?

Na území v Slovenskej republike, na ktorom Horská záchranná služba vykonáva záchrannú činnosť

Čo je v poistení kryté?

Vyhľadávanie a vyslobodzovanie poisteného v tiesni, poskytovanie prvej pomoci poistenému v tiesni a jeho preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia, vykonávaná horskou službou

Čo nie je v poistení kryté?

Poistenie sa nevzťahuje na náklady na záchranu, ktoré vznikli:

  • zneužitím linky tiesňového volania tým, že poistený úmyselne vyžiadal pomoc, ktorá nebola potrebná podľa Všeobecných poistných podmienok (VPP);

  • v súvislosti s pohybom poisteného v horskom teréne, ak bol vyhlásený 4. a vyšší stupeň lavínového nebezpečenstva alebo iné nebezpečenstvo;

  • zásahom na vyznačených lyžiarskych tratiach počas prevádzkového času (tieto náklady hradia prevádzkovatelia horských dopravných zariadení);

  • v čase, keď bol poistený pod vplyvom alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,3 ‰ a viac), narkotík alebo iných omamných látok;

  • v súvislosti s pokusom poisteného o samovraždu alebo vedomým poškodením zdravia.

Poistenie sa nevzťahuje na náklady na zabezpečenie prvej pomoci a odbornej lekárskej pomoci v ubytovacom a stravovacom zariadení.

Dokumenty:

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie záchrany v horách v Slovenskej republike VPP ZH 16 Platné od: 01.01. 2016 pozri tu.

Insurance product information document

Dokument informacyjny dotyczący produktu ubezpieczeniowego

Simple Follow Buttons
Simple Share Buttons