Domov Informácia o spracúvaní osobných údajov Pre informačný systém: IS cookies

Informácia o spracúvaní osobných údajov Pre informačný systém: IS cookies

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 42 168 724, kontakt (info@visitliptov.sk, +421 44 55 65 401).
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: dpo4@proenergy.sk

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
  Účelom spracúvania osobných údajov je: poskytovanie a zlepšovanie služieb, vývoj nových služieb, ochrana používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, Smernice č. 2002/58 ES Európskeho parlamentu a Rady
  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
  Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: používatelia webovej stránky prevádzkovateľa Rozsah spracúvaných osobných údajov: informácie o službách, informácie ktoré sa získavajú z používania služieb dotknutých osôb – najmä: práca používateľa, aké stránky navštívil, odkiaľ prišli (priamo, cez vyhľadávače alebo z iných internetových stránok), aký internetový prehliadač použil, aký operačný systém používa, rozlíšenie obrazovky, zapnuté technológie (FLASH, Java), opakovaný resp. nový, geografická poloha, vek a pohlavie používateľa, e-mail užívateľa a identifikácia firmy (názov, mesto), v akej aplikácii používateľ/firma pracuje.
 3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
  Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OOCR Region Liptov, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš IČO: 42219906 § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
  Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 2. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
  Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)
 3. Doba uchovávania osobných údajov
  PPrevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov.
 4. Profilovanie
  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 5. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@visitliptov.sk , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.
 6. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
  Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nebude sledovať a vyhodnocovať správanie používateľa web stránky pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb, ochrany používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy.

Plánovač Liptov